Đề tài nghiên cứu của Tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Anh về tác dụng của châm cứu trong chữa bệnh – Châm cứu là gì?