Tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, chuyên ngành cơ xương khớp

BỘ Y TẾ

——–
Số: 654/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   —————–

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU “HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT KHÁM BỆNH,

CHỮA BỆNH NỘI KHOA, CHUYÊN NGÀNH CƠ XƯƠNG KHỚP”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ  

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét Biên bản họp của Hội đồng nghiệm thu Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, chuyên ngành Cơ Xương Khớp của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, chuyên ngành Cơ Xương Khớp”, gồm 93 quy trình kỹ thuật.

Điều 2. Tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, chuyên ngành Cơ Xương Khớp” ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Căn cứ vào tài liệu hướng dẫn này và điều kiện cụ thể của đơn vị, Giám đốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng và ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, chuyên ngành Cơ Xương Khớp phù hợp để thực hiện tại đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục trưởng và Vụ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Giám đốc các bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng Y tế các Bộ, Ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Xuyên

Nơi nhận: 

– Như Điều 4;

– Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c);

– Các Thứ trưởng BYT;

– Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (để phối hợp);

– Cổng thông tin điện tử BYT;

– Website Cục KCB;

– Lưu VT, KCB.

DANH SÁCH

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT NỘI KHOA, CHUYÊN NGÀNH CƠ XƯƠNG KHỚP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 654 ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

    TT           TÊN QUY TRÌNH KỸ THUẬT

 1. Chọc hút bằng kim nhỏ để chẩn đoán tổn thương cơ
 2. Chọc hút bằng kim nhỏ để chẩn đoán tổn thương xương
 3. Chọc hút bằng kim nhỏ để chẩn đoán tổn thương phần mềm
 4. Chọc hút bằng kim nhỏ dưới hướng dẫn của siêu âm để chẩn đoán tổn thương phần mềm
 5. Chọc hút bằng kim nhỏ dưới hướng dẫn của siêu âm để chẩn đoán tổn thương hạch
 6. Chọc hút bằng kim nhỏ dưới hướng dẫn của siêu âm để chẩn đoán tổn thương cơ
 7. Chọc hút bằng kim nhỏ dưới hướng dẫn của siêu âm để chẩn đoán tổn thương xương
 8. Chọc hút bằng kim nhỏ dưới hướng dẫn của siêu âm để chẩn đoán tổn thương khối u
 9. Chọc hút dịch khớp gối dưới hướng dẫn của siêu âm
 10. Chọc hút dịch khớp háng dưới hướng dẫn của siêu âm
 11. Chọc hút dịch khớp khuỷu dưới hướng dẫn của siêu âm
 12. Chọc hút dịch khớp cổ chân dưới hướng dẫn của siêu âm
 13. Chọc hút dịch khớp vai dưới hướng dẫn của siêu âm
 14. Chọc hút nang bao hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm
 15. Chọc hút ổ viêm/ áp xe phần mềm dưới hướng dẫn của siêu âm
 16. Chọc hút dịch khớp cổ tay dưới hướng dẫn của siêu âm
 17. Độ nhớt dịch khớp
 18. Hút dịch khớp gối
 19. Hút dịch khớp háng
 20. Hút dịch khớp khủy
 21. Hút dịch khớp cổ chân
 22. Hút dịch khớp cổ tay
 23. Hút dịch khớp cổ vai
 24. Hút dịch nang bao hoạt dịch
 25. Chọc hút ổ viêm/ áp xe phần mềm
 26. Muccin test
 27. Nội soi khớp vai chẩn đoán (có sinh thiết)
 28. Nội soi khớp vai điều trị: bào khớp
 29. Nội soi khớp vai điều trị: lấy dị vật
 30. Nội soi khớp vai điều trị: rửa khớp
 31. Nội soi khớp gối sinh thiết để chẩn đoán
 32. Nội soi khớp gối kết hợp mở tối thiểu ổ khớp lấy dị vật
 33. Nội soi khớp gối điều trị bằng rửa khớp
 34. Nội soi khớp gối điều trị bằng bào khớp
 35. Siêu âm khớp
 36. Siêu âm phần mềm
 37. Sinh thiết tuyến nước bọt phụ
 38. Sinh thiết phần mềm bằng súng Fastgun dưới hướng dẫn của siêu âm
 39. Sinh thiết phần mềm bằng kim chuyên dụng dưới hướng dẫn của siêu âm
 40. Sinh thiết phần mềm màng hoạt dịch khớp dưới hướng dẫn của siêu âm
 41. Sinh thiết xương dưới hướng dẫn của siêu âm
 42. Sinh thiết da bằng kim chuyên dụng
 43. Tiêm khớp gối
 44. Tiêm khớp háng
 45. Tiêm khớp cổ chân
 46. Tiêm khớp bàn ngón chân
 47. Tiêm khớp cổ tay
 48. Tiêm khớp bàn ngón tay
 49. Tiêm khớp đốt ngón tay
 50. Tiêm khớp khủy tay
 51. Tiêm khớp vai (đường phía sau)
 52. Tiêm khớp ức – đòn
 53. Tiêm khớp ức – sườn
 54. Tiêm khớp đòn – cùng vai
 55. Tiêm khớp thái dương – hàm
 56. Tiêm ngoài màng cứng qua khe xương cùng
 57. Tiêm ngoài màng cứng qua khe liên đốt
 58. Tiêm khớp cùng chậu
 59. Tiêm điểm bám gân mỏm trâm trụ
 60. Tiêm điểm bám gân lồi cầu trong xương chày
 61. Tiêm hội chứng Dequervain
 62. Tiêm hội chứng đường hầm cổ tay
 63. Tiêm gân nhị đầu khớp vai
 64. Tiêm gân trên gai khớp vai
 65. Tiêm điểm bám gân mỏm cùng vai
 66. Tiêm điểm bám gân mỏm trâm quay
 67. Tiêm gân Achilles
 68. Tiêm gân gấp ngón tay
 69. Tiêm cân gan chân
 70. Tiêm cạnh cột sống cổ (khớp liên mấu)
 71. Tiêm cạnh cột sống thắt lưng
 72. Tiêm cạnh cột sống ngực (khớp liên mấu)
 73. Tiêm khớp gối dưới hướng dẫn của siêu âm
 74. Tiêm khớp háng dưới hướng dẫn của siêu âm
 75. Tiêm khớp cổ chân dưới hướng dẫn của siêu âm
 76. Tiêm khớp bàn ngón chân I dưới hướng dẫn của siêu âm
 77. Tiêm khớp cổ tay dưới hướng dẫn của siêu âm
 78. Tiêm khớp khủy tay dưới hướng dẫn của siêu âm
 79. Tiêm khớp vai dưới hướng dẫn của siêu âm
 80. Tiêm khớp cùng vai- đòn dưới hướng dẫn của siêu âm
 81. Tiêm hội chứng DeQuervain dưới hướng dẫn của siêu âm
 82. Tiêm hội chứng đường hầm cổ tay dưới hướng dẫn của siêu âm
 83. Tiêm gân gấp ngón tay dưới hướng dẫn của siêu âm
 84. Tiêm gân nhị đầu khớp vai dưới hướng dẫn của siêu âm
 85. Tiêm gân trên gai dưới hướng dẫn của siêu âm
 86. Tiêm điểm bám gân lồi cầu trong xương đùi
 87. Tiêm điểm bám gân lồi cầu ngoài xương đùi
 88. Tiêm khớp vai (đường phía trước)
 89. Tiêm điểm bám gân gai sau cột sống thắt lưng
 90. Tiêm điểm bám gân gai sau cột sống ngực
 91. Tiêm điểm bám gân lồi cầu ngoài xương cánh tay
 92. Tiêm điểm bám gân lồi cầu trong xương cánh tay
 93. Tiêm điểm lồi cầu củ trước xương chày

(Tổng số 93 quy trình kỹ thuật)

Nguồn: thuvienphapluat.vn

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chia sẻ
Bỏ qua

to top